Ølstykke Linedance, 3650 Ølstykke

Generalforsamling 2022


ØLSTYKKE LINE DANCE 3650 ØLSTYKKE
Referat af den ordinære generalforsamling for 2022.
Afholdtes tirsdag den 13. december 2022 kl. 15.15 i Bibliotekssalen i forbindelse med sæsonafslutning.
Antal fremmødte: ca. 60
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Mette Langgaard Lassen som dirigent og Kirsten Jensen som referent.
Mette Langgaard Lassen valgtes som dirigent og Kirsten Jensen valgtes som referent.
Mette takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
”Vi har haft en rigtig god start som selvstændig forening og fået en god behandling fra Egedal Kommune.
Vi startede vores forårssæson den 3. januar til den 26. april, hvor vi holdt udsat generalforsamling for 2021
(var udsat grundet Corona).
Vi afsluttede sæsonen med frokost-platter samt lidt øl og vin.
Til starten på efterårssæsonen havde Lise fået en glimrende idè. Vi skulle også have et rigtigt begynderhold,
som starter 11.30, så der var mulighed for at få den rigtige start med alle grundtrinene.
Til juleafslutning den 13. december serveres gløgg og æbleskiver og tak for året, der er gået.”
Beretningen godkendtes.
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
Erik Jørgensen gennemgik årsrapport (inkl. revideret regnskab), hvorefter det godkendtes.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Erik Jørgensen gennemgik budgetforslaget, hvorefter det godkendtes
5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastsættes til 300 kr. halvårligt og 450 kr. halvårligt, såfremt der danses på to hold.
6. Behandling af indkomne forslag.
Det oplystes, at der er modtaget et forslag fra Lise og bestyrelsen vedrørende de valgte holdrepræsentanter.
Lise fremlagde forslaget og præsenterede holdrepræsentanterne:
For nybegynderne er Gitte Larsson valgt.
For let øvede er Birgit Bjørnbak valgt.
For let øvede plus er Kirsten Jensen valgt.
Det blev foreslået, at holdrepræsentanterne er forbindelsesled mellem danserne og bestyrelse samt mellem
danserne og instruktør.
Eksempelvis gives information til danserne fra bestyrelsen via holdrepræsententerne og ikke via
instruktøren. Såfremt danserne har spørgsmål til instruktøren om undervisning m.m. gives disse via
holdrepræsentanten, gerne på mail, så instruktøren får tid til at se på spørgsmålet, inden der svares.

Forslaget blev godkendt.

7. Valg af formand (i lige år).
Formand Ketty H. Jørgensen er på valg og har tilkendegivet, at hun modtager genvalg.
Ketty H. Jørgensen blev genvalgt.
8. Valg af kasserer (i ulige år).
Kasserer Erik Jørgensen er ikke på valg.

9. Valg af sekretær (i ulige år).
Sekretær John Avenstrup er ikke på valg.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen oplyste, at der pt. Ikke ønskes valgt en revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslog Gytte Ottosen som revisor.
Gytte Ottosen blev valgt som revisor.
11. Eventuelt.
Der fremkom ikke spørgsmål under eventuelt.

Dirigenten takkede for en god generalforsamling.

Mette Langgaard Lassen. Sign.
………………………………………………………………………
Dirigent Mette Langgaard Lassen

Kirsten Jensen. Sign.
………………………………………………………………………