Ølstykke Linedance, 3650 Ølstykke

Referat 2021 udført april 2022

ØLSTYKKE LINE DANCE 3650 ØLSTYKKE

Referat af den ordinære generalforsamling for 2021 (udsat grundet Corona).

Afholdtes tirsdag den 26. april 2022 kl.15.30 i Bibliotekssalen i forbindelse med sæsonafslutning.

Antal fremmødte: 52

 1. Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslog Birgit Bjørnbak som dirigent og Kirsten Jensen som referent.

Birgit Bjørnbak valgtes som dirigent og Kirsten Jensen som referent.

Birgit Bjørnbak takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr. vedtægterne.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

”Vi er en selvstændig forening og har godkendelse fra Egedal Kommune.

Dette betyder på sigt, at vi får bedre mulighed for lokaler, da vi indgår som en folkeoplysende forening overfor kommunen. Ligeledes er der nogle praktiske aflønningsformer inden for DAI, som vi nu vil gøre brug af.

Dette har selvfølgelig betydet nogle startomkostninger med hensyn til oprettelse m.m.”

Beretningen godkendtes.

 1. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

Erik Jørgensen gennemgik årsrapport (inkl. revideret regnskab), hvorefter det godkendtes.

 1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

Erik Jørgensen gennemgik budgetforslaget, hvorefter det godkendtes.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fastsættes til 300 kr. halvårligt, i alt 600 kr. årligt.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

 1. Valg af formand (i lige år).

Formand Ketty H. Jørgensen er ikke på valg.

 1. Valg af kasserer (i ulige år).

Kasserer Erik Jørgensen er på valg og har tilkendegivet, at han modtager genvalg.

Erik Jørgensen blev genvalgt.

 1. Valg af sekretær (i ulige år).

Sekretær John Avenstrup er på valg og har tilkendegivet, at han modtager genvalg.

John Avenstrup blev genvalgt.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen oplyste, at der pt. Ikke ønskes valgt en revisorsuppleant.

Gytte Ottesen valgtes som revisor.

 1. Eventuelt.

Bestyrelsen ønsker, at hvert hold udpeger en repræsentant som kontaktperson.

Dirigenten takkede for en god generalforsamling.

Birgit Bjørnbak Sign.

………………………………………………………………………                     

Dirigent Birgit Bjørnbak

Kirsten Jensen Sign.

………………………………………………………………………

Referent Kirsten Jensen