Ølstykke Linedance, 3650 Ølstykke

Indkaldelse generalforsamling 12.12.2023


Referat generalforsamling 2023, 12.012.2023, inklusiv indkaldelse

ØLSTYKKE LINE DANCE 3650 ØLSTYKKE
Referat af den ordinære generalforsamling for 2023.
Afholdtes tirsdag den 12. december 2023 kl. 15.40 i Bibliotekssalen i forbindelse med sæsonafslutning.
Antal fremmødte: ca. 65.
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Mette Langgaard Lassen som dirigent og Kirsten Jensen som referent.
Mette Langgaard Lassen valgtes som dirigent og Kirsten Jensen valgtes som referent.
Mette Langgaard Lassen takkede for valget og konstaterede, at genelforsamlingen var lovlig indvarslet jfr.
vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:
”Vi fortsætter som en selvstændig forening og er tilfredse med samarbejdet med kommunen.
Vi startede vores forårssæson den 10. januar til den 25. april, hvor vi sluttede sæsonen med frokost-platter
samt lidt øl og vin.
Til starten på efterårssæsonen 2022 havde Lise fået en glimrende idè. Vi skulle også have et rigtigt
begynderhold, som starter kl. 11.30, så der var mulighed for at få den rigtige start med grundtrinene.
(Tidspunktet for holdet blev efteråret 2023 flyttet til kl.14.30).
Til juleafslutningen den 12. december serveres tapas-platter og lidt drikkevarer med tak for året, der er gået.”
Beretningen godkendtes.

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
Erik Jørgensen gennemgik årsrapport (inkl. revideret regnskab), hvorefter det godkendtes.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Erik Jørgensen gennemgik budgetforslaget, hvorefter det godkendtes.
5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastsættes til 300 kr. halvårligt og 450 kr. halvårligt, såfremt der danses på to hold.
6. Behandling af indkomne forslag.
Det oplystes, at der ikke er indkommet forslag.
7. Valg af formand (i lige år).
Formand Ketty H. Jørgensen er ikke på valg.

8. Valg af kasserer (i ulige år).
Kasserer Erik Jørgensen er på valg og har tilkendegivet, at han modtager genvalg.
Erik Jørgensen blev genvalgt.

9. Valg af sekretær (i ulige år).
Sekretær John Avenstrup er på valg, og har tilkendegivet, at han modtager genvalg.
John Avenstrup blev genvalgt.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen oplyste, at der pt. Ikke ønskes valgt en revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslog Gytte Ottosen som revisor.
Gytte Ottosen blev valgt som revisor

11. Eventuelt.
Der blev spurgt om man evt. kunne betale kontingent for et år ad gangen i stedet for halvårligt.
Erik Jørgensen oplyste, at bestyrelsen finder det bedst, at der fortsættes med halvårlige betalinger.

Dirigenten takkede for en god generalforsamling.

Mette Langgaard Lassen. Sign.
………………………………………………………………………
Dirigent Mette Langgaard Lassen

Kirsten Jensen. Sign.
………………………………………………………………………


Indkaldelse generalforsamling Ølstykke Line Dance

                                                 Generalforsamling 2023.

Indkaldelse til generalforsamling og indsendelse af forslag senest 14 dage før møde.

Afholdelse tirsdag d. 12 december 2023 i forbindelse med sæsonafslutning Line Dance

Kl. 13. Ølstykke bibliotek, Øster vej 1A 3650 Ølstykke festsalen, kælderen.

Dagsorden iflg. Ølstykke Line Dance 3650, Ølstykkes vedtægter. Vedtægterne kan hvis

det ønskes, ses på vor hjemmeside.

https://www.oelstykkelinedance3650.dk

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbe år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse  12/12 2023
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år til godkendelse d. 12/12 2023
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af sekretær (i ulige år)
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Generalforsamlings ledelse.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræves vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 17 og 18.

Afstemningen skal foregå skriftlig, såfremt medlemmerne forlanger det. Ved flertal dog på forlangende.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten forelægges den ordinære

generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med påtegning og underskrift.

Nærmere vedrørende afholdelse af generalforsamlingen dvs. program m.m. først i december.

 

Formand Ketty H. Jørgensen:      ikke på valg

 

Kasserer: Erik Jørgensen:              på valg modtager genvalg

 

Sekretær: John Avenstrup:           På valg modtager genvalg

 

 Med venlig hilsen

Ketty og Erik

 


Indkaldelse generalforsamling 12.12.2023

Indkaldelse til generalforsamling og indsendelse af forslag senest 14 dage før møde.

Afholdelse tirsdag d. 12 december 2023 i forbindelse med sæsonafslutning Line Dance

Kl. 13. Ølstykke bibliotek, Øster vej 1A 3650 Ølstykke festsalen, kælderen.

Dagsorden iflg. Ølstykke Line Dance 3650, Ølstykkes vedtægter. Vedtægterne kan hvis

det ønskes, ses på vor hjemmeside.

https://www.oelstykkelinedance3650.dk

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbe år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse  12/12 2023
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år til godkendelse d. 12/12 2023
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af sekretær (i ulige år)
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Generalforsamlings ledelse.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræves vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 17 og 18.

Afstemningen skal foregå skriftlig, såfremt medlemmerne forlanger det. Ved flertal dog på forlangende.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten forelægges den ordinære

generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med påtegning og underskrift.

Nærmere vedrørende afholdelse af generalforsamlingen dvs. program m.m. først i december.

 

Formand Ketty H. Jørgensen:      ikke på valg

 

Kasserer: Erik Jørgensen:              på valg modtager genvalg

 

Sekretær: John Avenstrup:           På valg modtager genvalg

 

 Med venlig hilsen

Ketty og Erik