Ølstykke Linedance, 3650 Ølstykke

Vedtægter

Vedtægter for
Ølstykke Line Dance, 3650 Ølstykke. CVR nr. 42596434
(foreningens navn)
§1
Navn og hjemsted
Foreningen Ølstykke Line Dance, 3650 Ølstykke er stiftet den 16-08-2021 og har hjemsted i Ølstykke
Kommune.
Foreningen er tilsluttet DAI (specialforbund/unioner) under Danmarks ldræts-Forbund (DlF) og er underlagt
disses love og bestemmelser.
§2
Formål
Foreningens formål er at dyrke dans og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at
udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at
engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
§3
Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve
idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens
formålsbestemmelse.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab,
forlægges generalforsamlingen.
§4
lndmeldelse
lndmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.
§5
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skrifiligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen f en kontingentperiode. I
forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen
afuikles.
§6
Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. lndbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af
bestyrelsen.
§7
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
§8
Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade
for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens
vedtægt.
§e
Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling
afholdes ån gang årligt inden udgangen af december måned.
lndkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved
Maileller SMS.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse
til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i
hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generaiforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved
personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§10
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (i lige år)
8) Valg af kasserer (i ulige år)
9)Valg af sekretær (i ulige år)
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
1 1) Eventuelt
§ 11
Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent,
ikke må være medlem af bestyrelsen.
der vælges af generalforsamlingen, og som
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens
opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på
forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og
underskrives af dirigenten.
§12
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bessrelsen og skal indkaldes, når mindst en
femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske
herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til
indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmeiser som for den ordinære
generalforsamling.
§13
Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan
nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 af
dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres
en protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og vælges for to år ad gangen på den ordinære
generalforsamling. Formanden, er på valg i lige år. kassereren, sekretæren er på valg i ulige år.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.
§14
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Arsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skalvære forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Arsrapport udsendes til
foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
§15
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren
skal hvert år i december måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har
til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§16
Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, som påhviler foreningen.
§17
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne
stemmer er for forslaget.
§18
Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås
et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Kasserer: Erik Jørgensen 
Formand: Ketty H. Jørgensen
Sekretær: John Avenstrup.
Ølstykke 16-08-2021